date format: YYYY-MM-DD | format date: AAAA-MM-DD
"<" - event occurred before date | "<" - événement avant la date
">" means event occurred after date | ">" - événement après la date

Léger (suite)
John Larkin n. ± 1934-__-__, d. 1993-08-18
John P. n. 1865-08-20, d. 1952-04-17
John Philippe n. 1916-12-06, d. 1998-04-08
John Robert n. 1951-09-04, d. 1952-03-03
John Robert Maxwell n. ± 1935-__-__, d. < 1997-12-19
Johnnie n. 1856-10-01, d. 1942-05-08
Johnny d. < 1985-09-__
Johnny n. 1873-10-11, d. 1952-12-13
Johnny n. 1898-02-10, d. 1996-07-02
Johnny n. 1903-07-09, d. 2000-10-31
Johnny n. 1911-12-03, d. 1978-02-08
Jon n. 1944-__-__, d. 1996-__-__
Joseph d. < 2003-02-15
Joseph d. 1957-__-__
Joseph d. 1920-01-15
Joseph d. < 1993-08-20
Joseph d. < 2003-01-09
Joseph d. < 2008-02-01
Joseph d. < 2008-05-07
Joseph d. < 1999-04-25
Joseph d. 1936-__-__
Joseph d. < 2011-03-23
Joseph d. < 2013-10-16
Joseph d. < 2015-02-21
Joseph n. 1720-10-25
Joseph n. 1740-04-11
Joseph n. ± 1744-__-__
Joseph n. 1753-04-22
Joseph n. 1800-__-__
Joseph n. ± 1802-__-__, d. 1882-10-01
Joseph n. ± 1803-__-__, d. 1839-06-10
Joseph n. ± 1805-__-__, d. < 1851-__-__
Joseph n. 1808-03-19, d. 1884-08-01
Joseph n. ± 1810-__-__, d. < 1879-05-01
Joseph n. 1828-01-19, d. 1876-02-05
Joseph n. 1828-06-13
Joseph n. 1828-06-30, d. 1906-01-17
Joseph n. 1829-01-30, d. 1910-04-22
Joseph n. 1833-05-11, d. ± 1898-01-__
Joseph n. 1835-06-12
Joseph n. 1840-09-07, d. 1878-12-30
Joseph n. 1844-10-07
Joseph n. 1849-01-25, d. ± 1925-05-16
Joseph n. 1850-04-01
Joseph n. 1851-01-25, d. 1872-11-17
Joseph n. ± 1851-12-29, d. 1885-04-20
Joseph n. 1853-02-16, d. < 1900-__-__
Joseph n. 1854-06-03, d. ± 1887-07-__
Joseph n. 1857-02-05, d. 1887-05-01
Joseph n. 1858-07-06, d. 1943-06-18
Joseph n. 1858-07-20, d. 1928-01-07
Joseph n. 1859-12-09, d. < 1940-__-__
Joseph n. 1860-01-01, d. 1917-07-31
Joseph n. 1861-01-08
Joseph n. 1861-09-18, d. 1912-09-19
Joseph n. 1869-01-17, d. 1920-01-03
Joseph n. 1870-03-19, d. 1952-08-10
Joseph n. 1870-06-09, d. 1944-03-28
Joseph n. ± 1871-03-18, d. 1918-05-23
Joseph n. 1871-11-23
Joseph n. 1871-12-10, d. 1934-09-14
Joseph n. 1873-08-15
Joseph n. 1873-09-20, d. 1877-12-10
Joseph n. 1874-02-09, d. 1948-01-01
Joseph n. 1874-05-15, d. 1955-09-10
Joseph n. 1874-09-10
Joseph n. 1876-01-25
Joseph n. ± 1876-08-__, d. 1916-04-01
Joseph n. 1877-07-29, d. 1894-08-25
Joseph n. 1877-07-29, d. 1894-08-25
Joseph n. 1878-08-25, d. 1878-08-25
Joseph n. 1879-11-18
Joseph n. 1880-08-08
Joseph n. 1880-11-26
Joseph n. 1881-09-25, d. 1958-06-17
Joseph n. 1882-01-06, d. 1963-__-__
Joseph n. 1882-04-12, d. 1882-04-21
Joseph n. 1882-10-17, d. 1969-06-11
Joseph n. ± 1884-__-__, d. ± 1885-__-__
Joseph n. ± 1884-02-__, d. 1884-02-09
Joseph n. 1884-06-24, d. ± 1885-06-27
Joseph n. 1884-07-02, d. < 1935-04-09
Joseph n. 1884-10-19
Joseph n. 1885-01-08, d. 1885-01-08
Joseph n. 1885-04-08, d. 1983-__-__
Joseph n. 1885-05-09
Joseph n. 1887-12-21, d. 1981-02-25
Joseph n. 1888-01-08
Joseph n. 1888-06-10, d. 1967-__-__
Joseph n. 1889-__-__
Joseph n. 1889-12-28
Joseph n. 1890-03-06, d. 1955-07-26
Joseph n. 1890-03-19, d. 1946-__-__
Joseph n. 1890-12-07, d. 1926-08-18
Joseph n. 1890-12-07
Joseph n. 1891-12-20, d. 1956-12-01
Joseph n. 1892-10-09, d. 1957-04-03
Joseph n. 1892-10-29, d. 1985-__-__
Joseph n. 1894-__-__, d. 1894-__-__
Joseph n. 1894-12-30, d. 1947-10-28
Joseph n. 1895-05-02, d. 1980-__-__
Joseph n. 1895-09-16
Joseph n. 1896-__-__, d. 1896-__-__
Joseph n. 1899-09-30, d. 1899-10-01
Joseph n. 1901-11-30, d. 1901-12-01
Joseph n. 1902-09-06
Joseph n. 1904-04-15, d. 1904-04-17
Joseph n. 1905-03-13, d. 1905-03-13
Joseph n. 1905-11-30
Joseph n. 1906-03-08, d. 1906-03-08
Joseph n. 1907-07-16, d. 1907-07-17
Joseph n. 1908-__-__, d. 1961-__-__
Joseph n. 1908-01-16, d. 1908-02-29
Joseph n. 1909-04-25, d. 1992-03-22
Joseph n. 1910-03-11, d. 1910-11-29
Joseph n. 1910-04-01, d. 1995-11-09
Joseph n. 1910-11-11, d. 1982-06-10
Joseph n. 1911-08-02, d. 1911-08-05
Joseph n. 1911-08-26, d. 2002-12-21
Joseph n. 1912-01-04, d. 1996-02-13
Joseph n. 1912-01-30, d. 1959-11-08
Joseph n. 1914-12-08, d. < 1999-04-13
Joseph n. 1915-__-__, d. 1915-__-__
Joseph n. 1915-04-02, d. 1915-04-15
Joseph n. 1916-02-23, d. 1934-02-24
Joseph n. 1917-04-20, d. 1944-08-13
Joseph n. 1917-08-12, d. 2010-10-31
Joseph n. 1917-11-23, d. 1917-11-23
Joseph n. 1918-__-__, d. 2011-10-01
Joseph n. 1918-12-20, d. 1918-12-20
Joseph n. 1920-02-14, d. 1920-02-15
Joseph n. 1920-05-10, d. 1921-03-19
Joseph n. 1920-05-13, d. 1920-05-15
Joseph n. 1920-08-25, d. 1921-08-23
Joseph n. 1921-10-01, d. 1987-10-16
Joseph n. 1922-__-__, d. 1965-01-16
Joseph n. 1922-01-25, d. 2008-09-03
Joseph n. ± 1922-03-18, d. 1922-03-26
Joseph n. 1924-11-13, d. 2003-04-17
Joseph n. 1927-03-14, d. 2015-09-23
Joseph n. 1928-__-__, d. 2018-08-08
Joseph n. 1930-01-28, d. ± 1930-01-29
Joseph n. 1930-11-13, d. 1982-08-03
Joseph n. 1932-__-__, d. 1954-__-__
Joseph n. 1932-02-22, d. 2010-06-06
Joseph n. ± 1933-__-__, d. 2011-03-28
Joseph n. 1933-03-14, d. 1980-05-31
Joseph n. ± 1942-__-__, d. 1977-07-11
Joseph n. ± 1951-06-15, d. ± 1951-06-22
Joseph n. 1953-12-16, d. 1953-12-16
Joseph n. 1959-__-__, d. 1959-__-__
Joseph n. 1970-__-__, d. 1970-__-__
Joseph-Réjean n. 1955-06-08, d. 1955-06-17
Joseph (Théophile-) n. ± 1838-__-__, d. < 1900-__-__
Joseph A n. 1884-10-19
Joseph A n. 1908-01-03, d. 1965-__-__
Joseph A n. 1916-02-21, d. 1998-02-24
Joseph A. n. 1902-12-05, d. 1996-02-27
Joseph Abel n. 1889-11-29
Joseph Abel n. 1897-09-26
Joseph Abel n. 1920-06-17, d. 1978-02-09
Joseph Adélard n. 1879-03-15, d. 1879-03-24
Joseph Adélard n. 1881-04-23, d. 1946-06-15
Joseph Adélard n. 1886-08-16, d. 1902-12-16
Joseph Adélard n. 1896-11-29, d. < 2004-09-30
Joseph Adélard n. 1903-06-26, d. 1904-12-18
Joseph Adélard n. 1918-07-02, d. 1984-__-__
Joseph Adélard Aquila n. 1898-01-15, d. 1972-07-01
Joseph Adéodat Adorice n. 1933-11-08, d. 2015-12-24
Joseph Adolphe n. 1876-06-20
Joseph Adolphe n. 1881-09-09, d. 1882-10-04
Joseph Adolphe n. 1882-01-03, d. 1946-11-28
Joseph Adolphe n. 1883-02-08, d. 1971-03-08
Joseph Adolphe n. 1883-03-24
Joseph Adolphe n. 1884-11-21, d. < 1993-06-11
Joseph Adolphe n. 1886-12-26, d. 1965-06-17
Joseph Adolphe n. 1887-03-22, d. 1969-10-09
Joseph Adolphe n. 1893-03-06, d. 1958-__-__
Joseph Adolphe n. 1893-08-30, d. 1958-02-17
Joseph Adolphe n. 1895-02-28
Joseph Adolphe n. 1902-11-16
Joseph Adolphe n. 1910-05-18, d. 1911-05-09
Joseph Adolphe n. ± 1912-__-__, d. 1999-08-07
Joseph Adolphe n. 1914-10-15, d. 1952-__-__
Joseph Adrice n. 1926-08-08, d. < 1999-06-11
Joseph Adrice Albert n. 1913-10-27, d. < 2012-07-22
Joseph Adrien Ernest n. 1907-02-23, d. 1985-02-13
Joseph Adrien Louis Félix n. 1921-09-07, d. 1924-06-24
Joseph Aimé n. 1890-__-__, d. 1890-__-__
Joseph Aimé n. 1898-02-11, d. 1898-09-16
Joseph Aimé n. 1901-02-22, d. 1978-__-__
Joseph Aimé n. 1912-01-04, d. 1996-02-13
Joseph Aimé n. 1913-12-08, d. 1914-02-28
Joseph Aimé n. 1921-02-28, d. 1991-04-13
Joseph Alain n. 1905-06-24, d. 1908-01-15
Joseph Alban n. 1890-04-06, d. 1915-07-09
Joseph Alban n. 1896-06-10, d. 1962-__-__
Joseph Alban n. 1898-11-18, d. 1982-01-02
Joseph Alban n. 1901-09-01, d. 1901-11-02
Joseph Alban n. 1907-06-13, d. 1993-07-07
Joseph Alban n. 1909-03-04, d. < 2000-10-09
Joseph Alban n. 1918-05-06, d. 2005-06-21
Joseph Alban n. 1918-05-28, d. 1989-01-06
Joseph Alban n. 1920-06-10, d. 2001-__-__
Joseph Alban n. 1922-03-23, d. 2008-06-25
Joseph Alban n. 1922-05-04, d. 2000-__-__
Joseph Alban Ferdinand n. 1913-08-02, d. 1974-12-07
Joseph Alban Henri n. 1940-03-20, d. 1994-10-07
Joseph Albani n. 1874-12-26, d. 1920-01-22
Joseph Albani n. 1909-08-27, d. 1914-12-26
Joseph Albanie n. 1883-04-16
Joseph Albert n. 1870-04-19, d. 1881-05-09
Joseph Albert n. 1874-__-__, d. 1930-04-01
Joseph Albert n. 1887-03-12, d. 1978-02-10
Joseph Albert n. 1887-05-09
Joseph Albert n. 1889-06-10
Joseph Albert n. 1893-07-26, d. 1974-04-29
Joseph Albert n. 1893-12-18, d. 1919-05-24
Joseph Albert n. 1895-05-07, d. 1930-06-03
Joseph Albert n. 1899-04-13, d. 1900-04-26
Joseph Albert n. 1902-__-__, d. 1973-12-21
Joseph Albert n. 1905-12-30, d. 1973-01-05
Joseph Albert n. 1911-07-29, d. 2003-08-16
Joseph Albert n. 1919-10-30, d. 1973-01-07
Joseph Albert n. 1920-11-02, d. 1999-03-29
Joseph Albert Edouard n. 1911-02-17, d. < 2006-04-19
Joseph Albert Henessy n. 1909-03-01, d. 2005-07-05
Joseph Albert Napoléon n. 1918-03-03, d. 1924-05-10
Joseph Albin n. 1883-12-18, d. 1897-04-04
Joseph Albini n. 1878-07-__
Joseph Albini n. 1882-05-18
Joseph Albini n. 1896-03-26, d. 1952-08-10
Joseph Albini n. 1896-12-03
Joseph Albini n. 1900-10-13
Joseph Albini n. 1902-02-27, d. 1905-03-14
Joseph Albini n. 1909-12-18, d. 1997-07-05
Joseph Albini n. 1914-09-23, d. 1995-04-13
Joseph Albini n. 1915-07-20, d. 2000-01-02
Joseph Albini n. 1918-01-01, d. 2001-02-28
Joseph Alcide n. 1861-01-04
Joseph Alcide n. 1918-04-14, d. 1996-10-24
Joseph Alcide n. 1921-04-19, d. 1994-04-11
Joseph Alcide n. 1921-05-01, d. 2009-08-16
Joseph Alcide n. 1921-11-29, d. 1921-11-30
Joseph Alcide n. 1923-01-29, d. 2007-01-10
Joseph Alcide n. 1927-09-09, d. 2011-06-23
Joseph Alcide Arcade n. 1914-07-30, d. 1996-02-18
Joseph Alcide Vincent n. 1920-11-12, d. 1920-11-27
Joseph Alderic n. 1882-04-13, d. 1966-05-21
Joseph Alderic n. 1892-12-11
Joseph Aldéric n. 1878-08-11
Joseph Aldéric n. 1896-07-06, d. 1913-07-23
Joseph Aldéric n. 1905-04-12, d. 1909-11-07
Joseph Aldéric n. 1940-06-19, d. 1940-06-29
Joseph Aldoria n. 1949-__-__, d. 1975-07-20
Joseph Alexandre n. 1882-__-__
Joseph Alexandre n. 1891-02-05, d. 1971-08-04
Joseph Alexandre n. 1900-07-02
Joseph Alexandre Arthur n. 1917-03-23, d. 1945-08-28
Joseph Alexis n. 1918-01-08, d. 1939-12-02
Joseph Alexis Valmont n. 1913-07-25, d. 1913-08-26
Joseph Alfred n. 1869-01-17, d. 1920-01-03
Joseph Alfred n. 1869-12-02
Joseph Alfred n. 1880-09-12, d. 1950-02-19
Joseph Alfred n. 1881-09-02, d. 1963-05-__
Joseph Alfred n. ± 1883-10-07, d. 1961-__-__
Joseph Alfred n. 1891-09-17, d. 1975-09-24
Joseph Alfred n. 1893-07-10
Joseph Alfred n. 1896-03-27, d. 1990-11-23
Joseph Alfred n. 1897-06-28, d. 1962-11-03
Joseph Alfred n. 1901-12-22
Joseph Alfred n. 1905-03-18, d. 1907-04-12
Joseph Alfred n. 1905-05-25
Joseph Alfred n. 1905-08-12
Joseph Alfred n. 1905-10-17, d. 1906-08-07
Joseph Alfred n. 1907-11-01, d. < 2001-02-06
Joseph Alfred n. 1910-03-22, d. 1971-10-__
Joseph Alfred n. 1913-07-31, d. 2009-02-03
Joseph Alfred n. 1913-12-15, d. 1994-__-__
Joseph Alfred n. 1918-03-14, d. 1983-__-__
Joseph Alfred n. 1918-06-11, d. 1918-11-10
Joseph Alfred n. 1920-05-03, d. 1983-05-01
Joseph Alfred Abel n. 1909-05-06, d. 1984-__-__
Joseph Alfred Bolduc n. 1892-12-09
Joseph Alfred Clarence n. 1916-07-15, d. < 2000-03-08
Joseph Alfred Edouard n. 1903-11-11, d. < 2013-03-27
Joseph Alfred Emmeri n. 1917-06-01, d. 1981-07-31
Joseph Alfred Jean n. 1914-03-22, d. 1992-07-23
Joseph Alfred Laurie n. 1920-10-06, d. < 2012-07-22
Joseph Alfred Paul n. 1920-06-26, d. 2016-04-29
Joseph Alfred Vincent n. 1900-07-19, d. 1900-10-13
Joseph Alire n. 1894-06-10, d. 1992-01-28
Joseph Alire n. 1899-01-16, d. 1985-08-__
Joseph Alleye n. 1899-12-09
Joseph Almer n. ± 1933-__-__, d. 2011-03-28
Joseph Alonzo n. 1913-02-04, d. 1973-05-18
Joseph Alonzo n. 1925-06-06, d. 2010-09-06
Joseph Alonzo Ernest n. 1923-10-30, d. 1996-11-26
Joseph Alonzo Paul n. 1931-__-__, d. 2012-11-22
Joseph Alphee Normand n. 1924-05-30, d. 1999-04-01
Joseph Alpherie n. 1925-09-17, d. 2006-03-05
Joseph Alphé n. 1879-02-24
Joseph Alphé n. 1917-07-06, d. 2000-11-06
Joseph Alphée n. 1884-05-03
Joseph Alphée Alcide n. 1924-12-23, d. ± 1929-10-01
Joseph Alphée Alfred n. 1898-09-07, d. 1986-12-07
Joseph Alphée Léonard n. 1902-10-20, d. 1993-05-01
Joseph Alphée Walter n. 1916-09-14, d. 1965-05-27
Joseph Alphonse n. 1878-03-08, d. 1962-04-21
Joseph Alphonse n. 1891-09-26, d. < 2007-02-28
Joseph Alphonse n. 1896-06-02, d. 1896-06-07
Joseph Alphonse n. 1896-08-31, d. 1962-09-14
Joseph Alphonse n. 1897-11-27, d. < 1992-11-14
Joseph Alphonse n. 1901-02-10, d. 1979-10-09
Joseph Alphonse n. 1907-04-14, d. 1908-10-23
Joseph Alphonse n. 1913-07-21, d. 1978-10-02
Joseph Alphonse n. 1917-04-11, d. 1997-02-21
Joseph Alphonse n. 1919-05-05, d. 1945-__-__
Joseph Alphonse Alfred n. 1889-09-25, d. < 2007-02-28
Joseph Alphonse Raymond n. 1919-09-16, d. 1925-10-15
Joseph Alva n. ± 1937-__-__, d. 1972-12-17
Joseph Alyre n. 1888-04-15, d. < 2007-02-28
Joseph Alyre n. 1889-10-25, d. < 1988-04-17
Joseph Alyre n. 1892-03-05
Joseph Alyre n. 1893-09-07
Joseph Alyre n. 1900-09-21, d. 1971-06-__
Joseph Alyre n. 1903-04-16, d. 1974-03-16
Joseph Alyre n. 1909-01-20, d. 1987-09-__
Joseph Alyre n. 1914-06-01, d. 1980-__-__